Gonyosoma frenatum

0.1 Gonyosoma frenatum CB 01/2023 - samice

1.0 Gonyosoma frenatum CB 07/2022 - samec