Gonyosoma oxycephala

Náš chov:

Gonyosoma oxycephala - import WC 2019 - samec