Gonyosoma oxycephala

              Gonyosoma oxycephla               (Red-tailed Green Ratsnake)

Gonyosoma oxycephala - import WC 2019 - samec